A MULTI-FAITH NETWORK
COMMITTED TO ACTION
ON CLIMATE CHANGE

Vietnamese - for Buddhist audiences

Hành động vì khí hậu an toàn với lòng từ bi

Truyền thống Phật giáo dạy lòng từ ái đối với tất cả chúng sinh, cả những người đang sống hiện tại và trong tương lai, và giới luật đầu tiên mời gọi chúng ta không làm điều tổn hại. Tuy nhiên, việc áp dụng lời dạy của Đức Phật vào thực hành có thể là một thách thức. Làm thế nào để chúng ta bảo vệ cả con người và các hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau mà chúng ta là một phần trong đó?

Hiện tại, các cộng đồng của chúng tôi từ Cabramatta đến Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm do đào và đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Những nhiên liệu này được đốt trong ô tô, bếp nấu và các nhà máy điện và sự ô nhiễm do chúng tạo ra đang làm hành tinh của chúng ta nóng lên.

Năm ngoái là năm nóng nhất trong kỷ lục, và ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên tồi tệ và thường xuyên hơn. Sóng nhiệt, lũ lụt và cháy rừng là rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và tài chính đối với tất cả chúng ta, thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với người nghèo và người già.

Trong khi đó, các công ty than, dầu và khí đang thu lợi một cách không công bằng từ việc đào, đốt và xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, và nhiều công ty này còn dính líu đến việc vi phạm nhân quyền. Các công ty này được chính phủ hỗ trợ thông qua việc liên tục phê duyệt các dự án than và khí đốt mới. Thay vào đó, chúng ta phải lên tiếng và hành động để bảo tồn hành tinh của chúng ta và một xã hội công bằng hơn.

Có nhiều cách để chúng ta có thể trở thành một phần của các giải pháp. Chúng ta có thể thay đổi lối sống tích cực, chúng ta có thể sử dụng năng lượng tái tạo, chúng ta có thể chuyển sang các ngân hàng và các quỹ hưu trí đầu tư vào các giải pháp về khí hậu thay vì nhiên liệu hóa thạch và chúng ta có thể hợp tác với nhau để cho chính phủ biết rằng chúng ta muốn điều tốt hơn.

Chính những người hàng ngày làm việc cùng nhau vì lợi ích chung đang tạo ra sự thay đổi cần thiết cho một khí hậu an toàn. Để tìm hiểu thêm và hành động, hãy truy cập trang web Phản ứng của tổ chức Tôn giáo của Úc đối với Biến đổi Khí hậu tại www.arrcc.org.au

 

Được ủy quyền bởi Thea Ormerod

Phản ứng của tổ chức Tôn giáo của Úc đối với Biến đổi Khí hậu (ARRCC) 

264 Pitt Street, Sydney

 

Download leaflet here for printing and distribution:

Vietnamese leaflet for Buddhist audiences

 

English translation

Action for a safe climate as loving kindness

The Buddhist tradition teaches loving kindness for all beings, both those living now and in the future, and the first precept invites us to do no harm. Yet putting the Buddha's teaching into practice can be challenging. How do we protect both people and the interdependent ecosystems we are part of?

Right now, our communities from Cabramatta to Hanoi are impacted by the pollution that comes from digging and burning fossil fuels like coal, oil and gas. These fuels are burnt in cars, stovetops and power plants, and the pollution they produce is heating our planet. 

Last year was the hottest year on record, and fossil fuel pollution is making extreme weather events worse and more frequent. Heatwaves, floods, and bushfires are a serious health and financial risk to us all, even more so for the poor and the elderly.

Meanwhile coal, oil and gas companies are profiting unfairly from the digging, burning and exporting of fossil fuels, and many are involved in human rights abuses. These companies are supported by governments that keep approving new coal and gas projects. Instead, we must speak and act for the preservation of our planet and a more just society.

There are many ways that we can be part of the solutions. We can make positive lifestyle changes, we can use renewable energy, we can switch to banks and super funds that invest in climate solutions rather than fossil fuels and we can work together in letting our governments know that we want better. 

It is everyday people working together for the common good who are creating the change needed for a safe climate. To learn more and take action, visit Australian Religious Response to Climate Change at arrcc.org.au

 

Authorised by Thea Ormerod

Australian Religious Response to Climate Change (ARRCC)

264 Pitt Street, Sydney